Oferta Edukacyjna

Logowanie do systemu naboru na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będzie na stronie:

https://malopolska.edu.com.pl

Szczegółowe informacje na temat terminów znajdziecie REGULAMINIE rekrutacji.
Zasady i terminy rekrutacji znajdziecie również na ulotkach informacyjnych


Zespół Szkół Nr 3 im. A. Kocjana w Olkuszu
proponuje Ci naukę:

 

 

Szkoła młodzieżowa

Technikum Nr 3:

TECHNIK EKONOMISTA (1a)

przedmioty rozszerzone: geografia, matematyka

przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

język obcy: język angielski

drugi język obcy: język niemiecki

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:
1. Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Poznasz przepisy prawne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, sporządzaniem dokumentów związanych z działalnością gospodarczą. Ponadto nauczysz się sporządzać biznesplany, listy płac, deklaracje podatkowe, dokumenty ubezpieczeniowe.
2. Prowadzenie rachunkowości
Poznasz zagadnienia związane z ewidencją operacji gospodarczych na kontach księgowych, rozliczaniem kosztów, sporządzaniem sprawozdań finansowych. Nauczysz się zasad prowadzenia i rozliczanie inwentaryzacji, a także oceny sytuacji majątkowej firmy w oparciu
o wskaźniki analizy finansowej.

Uczeń szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom w zawodzie technik ekonomista.Absolwent tego kierunku po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych” może uzyskać dyplom w zawodzie technik rachunkowości. Zapewniamy organizację praktyk zawodowych w wymiarze 6 tygodni
w firmach, bankach i biurach rachunkowych.


TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ (1b)

przedmioty rozszerzone: geografia, język obcy

przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

język obcy: język angielski

drugi język obcy: język niemiecki

Opis kwalifikacji absolwenta

Absolwent szkoły kształcony w tym zawodzie będzie przygotowany do:
1. organizowania działalności turystycznej,
2. organizowania imprez i usług turystycznych,
3. obsługi klientów korzystających z usług turystycznych,
4. rozliczanie imprez i usług turystycznych.

Jeśli jesteś pasjonatem podróżowania, ciekawią Cię miejsca nieodkryte i mało znane zajmij się tym profesjonalne i zawodowo!

W naszej szkole zdobędziesz doświadczenia i umiejętności, które są nieodzowne do pracy w branży turystycznej. Nauczysz się przygotowywać wycieczki zgodnie z oczekiwa-niami klienta. Dowiesz się jak przygotować atrakcyjną ofertę turystyczną w oparciu o analizę rynku usług turystycznych. Będziesz umiał fachowo udzielić informacji turystycznej także w językach obcych. Poznasz zasady podejmowania i prowa-dzenia działalności gospo-darczej, nabędziesz kompetencje personalne i społeczne.

Szkoła oferuje ciekawe zajęcia w pracowni turystyczno-geograficznej oraz w pracowni obsługi turystycznej wyposażonej w stanowiska komputerowe. Nauczysz się posługiwać programami komputerowymi niezbędnymi do pracy biurowej i do obsługi turystycznej. Zainteresowania i pasje turystyczne będzie można rozwijać
w prężnie działającym Kole Turystycznym.

Kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:
1. Planowanie i realizacji imprez i usług turystycznych Pozyskasz wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski
i świata, nauczysz się dobierać usługi turystyczne w zależności od potrzeb klientów, opracowywać programy imprez turystycznych, konferencji, zjazdów, kongresów , targów i giełd turystycznych. Ponadto poznasz zasady kalkulacji kosztów, ustalania cen i sporządzania dokumentacji imprez i usług turystycznych.

2. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Poznasz zasady prowadzenia informacji turystycznej, opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych. Będziesz umiał stosować komputerowe systemy rezerwacji i usług imprez turystycznych, sporządzać umowy cywilno-prawne dotyczące usług i imprez turystycznych a także poznasz podstawy prowadzenia ewidencji księgowej.

Uczeń szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom w zawodzie technik obsługi turystycznej.

Zapewniamy organizację praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy.

 


 

TECHNIK INFORMATYK (1c)

przedmioty rozszerzone: fizyka, matematyka

przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

język obcy: język angielski

drugi język obcy: język niemiecki

Zawód technik informatyk to niewątpliwie zawód poszukiwany na rynku pracy. Programiści, administratorzy baz danych i sieci komputerowych, wykonawcy stron internetowych,twórcy i koordynatorzy przedsięwzięć medialnych są to zawody przyszłości. W dobie powszechnej komputeryzacji potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale także wszędzie tam, gdzie jest wprowadzona informatyzacja. Jest to idealny kierunek dla osób, które cechuje twórczy, logiczny i anali-tyczny umysł, dokładność, systematyczność, szybka orientacja i umiejętność precyzyjnego formułowania myśli.

Kształcenie w zawodzie technik informatyk odbywa się w ramach trzech kwalifikacji:

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Uczeń szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom
w zawodzie technik informatyk. Absolwent tego kierunku po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji: „Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich” i „Montaż i eksploatacja sieci rozległych” może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik teleinformatyk.

Zapewniamy organizację praktyk zawodowych w wymiarze 4 tygodni w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy.

 


 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY (1d)

przedmioty rozszerzone: historia, geografia lub chemia

przedmiot uzupełniający: ekonomia w praktyce

język obcy: język angielski

drugi język obcy: język niemiecki

Reklama stanowi integralną część gospodarki rynkowej. Podejmując naukę w tym zawodzie pozyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci wpływać na rynek konsumentów w skali makro- i mikroekonomicznej. Nauczysz się planować kampanie reklamowe, poznasz narzędzia pozyskiwania odbiorców produktu oraz badania rynku konsumentów. Technik organizacji reklamy powinien dotrzeć do potencjalnych konsumentów różnymi narzędziami reklamy wpływając przy tym na ich emocje, przekonania i przyzwyczajenia. Wymaga to szerokiej wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i socjologicznej a także logistycznej. Pozyskasz wiedzę dotyczącą funkcjonowania podmiotów gospodarczych, komunikacji interpersonalnej, technik reklamowych, metod prowadzenia badań rynkowych, organizacji działań promocyjnych przedsiębiorstwa.

W pracowniach komputerowych poznasz, nieodzowny do pracy w tym zawodzie, pakiet programów biurowych oraz programy do tworzenia prezentacji i grafiki, oprogramowanie stosowane w sprzedaży produktów i usług reklamowych. Ponadto nauczysz się terminologii zawodowej w językach obcych. Będziesz mógł rozwinąć swoje talenty plastyczne, organizatorskie, a także wykazać się kreatywnością , pomysłowością i samodzielnością.

Kształcenie w zawodzie technik organizacji reklamy odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:
1. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
Nauczysz się korzystać z różnych źródeł informacji o produktach i usługach reklamowych, stosować narzędzia marketingowe, stosować różnorodne metody kalkulacji kosztów. Nabędziesz umiejętności tworzenia prezentacji produktów i usług reklamowych z wykorzy-staniem programów komputerowych, a także poznasz zasady prowadzenia ich sprzedaży.
2. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Nauczysz się zasad tworzenia reklam z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych. Poznasz także obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa i zasady etyki zawodowej. Poznasz sposób prowadzenia dokumentacji, a także metody badania jakości i efektywności reklamy.

Uczeń szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom w zawodzie technik organizacji reklamy. Zapewniamy organizację praktyk zawodowych w wymiarze 4 tygo-dni w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy.

 


TECHNIK HANDLOWIEC (1e)

przedmioty rozszerzone: wiedza o społeczeństwie, geografia lub chemia

przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo

język obcy: język angielski

drugi język obcy: język niemiecki

Opis kwalifikacji absolwenta:

Absolwent szkoły w tym zawodzie będzie przygotowany do:
1. organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2. wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
3. prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
4. organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
5. zarządzania działalnością handlową.

Technik handlowiec jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Dobrze przygotowanych techników handlowców poszukują działy handlowe firm, instytucje promocji i marketingu. Absolwent szkoły
w tym zawodzie będzie mógł prowadzić także własną firmę. Poznasz zasady funkcjonowania rynku, badania i określania potrzeb konsumentów, działań marketingowych, prowadzenia sprzedaży. W specjalistycznych pracowniach wyposażonych w stanowiska komputerowe zapoznasz się z pakietem programów biurowych,finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, magazynowych. Nauczysz się także korzystać z różnych źródeł informacji, poznasz podstawy prawne prowadzenia działalności handlowej oraz reguły współpracy z kontrahentami.

Absolwenci w zawodzie technik handlowiec mogą znaleźć pracę jako przedstawiciele handlowi, dystrybutorzy lub kierownicy działów sprzedaży.

Kształcenie w zawodzie technik handlowiec odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:
1. Prowadzenie sprzedaży.
Nauczysz się prowadzić dokumentację sprzedażową, wykonywać czynności związane z przygotowaniem towarów do sprzedaży, poznasz różne formy i techniki sprzedaży. Poznasz metody badań potrzeb klientów, ich zachowania i zasady prowadzenia rozmowy sprzedażowej.
2. Prowadzenie działalności handlowej.
Pozyskasz wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku, działań marketingowych i reklamowych, przygotowania oferty handlowej. Poznasz przepisy prawa dotyczące działalności handlowej, zasady gospodarki magazynowej oraz zasady sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej. Będziesz umiał obsługiwać nowoczesne urządzenia biurowe i prowadzić handel elektroniczny.

Uczeń szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom w zawodzie technik handlowiec. Absolwent tego kierunku po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej” może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa.
Zapewniamy organizację praktyk zawodowych w wymiarze 4 tygodni w jednostkach zapewniających rzeczywiste warunki pracy.


III Liceum Ogólnokształcące (LO) – 3 letnie

Klasa  informatyczno-językowa z innowacją e-sportową.

 

Przedmioty rozszerzone: informatyka, j. angielski

Przedmioty uzupełniające: grafika komputerowa, trening e-sportowy.

 

Jeśli Twoją pasją jest informatyka, a zwłaszcza gry komputerowe i  internetowe turnieje, uwielbiasz ducha rywalizacji, ta klasa jest wymarzona dla Ciebie!

 

Rosnąca popularność e-sportu sprawia, że nie można pominąć tej kwestii w edukacji. Ten bardzo atrakcyjny kierunek daje szansę na zdobycie nowych, przydatnych na rynku pracy umiejętności i poznanie nowoczesnych technologii informacyjnych. Oferta jest skierowana w szczególności do gimnazjalistów, którzy pasjonują się informatyką, a zwłaszcza grami komputerowymi i turniejami internetowymi.

 

Nauka trwa trzy lata i obejmuje kształcenie ogólne z przygotowaniem do matury. Na poziomie rozszerzonym realizowana będzie informatyka i język angielski. Uczniowie będą podnosili także kompetencje językowe z uwagi na międzynarodowy charakter tej nowatorskiej dziedziny. Dodatkowo wprowadzone zostaną zajęcia z e-sportu i grafiki komputerowej.

W ramach zajęć e-sportowych uczniowie będą mogli brać udział w rozgrywkach w takich grach jak: CS-GO, LoL i inne, a także przygotowywać się do udziału w turniejach internetowych. Reprezentowanie szkoły w drużynie e-sportowej uwarunkowane będzie wynikami w nauce. Szkoła będzie wspierała młodzież w bezpiecznym i prawidłowym rozwijaniu pasji.

 

W klasie informatyczno-językowej z elementami e-sportu uczeń nabędzie m.in. umiejętności:

 

Szeroki zakres wiedzy i umiejętności z zakresu gier komputerowych zwiększy możliwości zawodowe absolwentów tego kierunku na rynku pracy nie tylko w charakterze zawodników  e – sportowych, ale również w roli organizatorów turniejów e – sportowych, sędziów, komentatorów lub trenerów. Niektórzy będą mogli prowadzić serwisy internetowe lub media społecznościowe dotyczące branży e– sportowej. Umożliwi również podjęcie studiów na kierunkach związanych z informatyką czy teleinformatyką, projektowaniem gier i przestrzeni wirtualnej.

 

Zapewniamy nowocześnie wyposażone pracownie, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i autorskie programy nauczania przedmiotów uzupełniających.

 


Szkoła Branżowa I Stopnia

w zawodzie: SPRZEDAWCA
Klasa patronacka PSS „Społem”

Kierunek ten powstał z myślą o otwierającym się w środowisku lokalnym rynku pracy. Kształcenie w zawodzie sprzedawcy daje wiedzę z dziedziny marketingowych technik sprzedaży, kształci umiejętności językowe, które są niezbędne w kontaktach handlowych z klientami zagranicznymi

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca będzie przygotowany do:
1. przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2. wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Sprzedawca to zawód z przyszłością, uniwersalny – nie podlegający wahaniom na rynku pracy.
Proces sprzedaży nie zmienił ani rozwój techniki, ani Internet. Niezwykle istotny jest osobisty kontakt klienta ze sprzedawcą, który oczekuje rzetelnej informacji, rady i wsparcia przy podejmowaniu decyzji zakupowej. Biorąc pod uwagę zaostrzającą się konkurencję na rynku pracy dobry sprzedawca musi się dostosować do nowych trendów na rynku konsumenckim, oraz musi znać narzędzia poznawania preferencji nabywcy.

Kształcąc się w tym zawodzie nauczysz się marketingowych technik sprzedaży, poszerzysz swoje umiejętności językowe co niewątpliwie zwiększy Twoje szanse na rynku pracy.

Wymagane kwalifikacje psychofizyczne to:
– uczciwość,
– spostrzegawczość,
– komunikatywność,
– kultura osobista,
– równowaga emocjonalna,
– umiejętność pracy w zespole,
– poczucie estetyki,
– obowiązkowość,
– sprawność fizyczna.

Uczeń szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom w zawodzie sprzedawca.

Absolwent tego kierunku po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji „Prowadzenie działalności handlowej” uzyskuje tytuł technik handlowiec, a po potwierdzeniu kwalifikacji „Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej” może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik księgarstwa.

Szkoła dla Dorosłych

Szkoła Policealna Nr 3 kształcąca w zawodzie:

Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Technik administracji

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Technik rachunkowości


Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe