PROJEKT UNIJNY-„Inwestujemy w zawodowców rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim”

Inwestujemy w zawodowców – rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Olkuskim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Os priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego

 

Okres realizacji: 3.04.2017 r. – 30.09.2020 r.

 

Wartość projektu:  4 642 578.89 zł (z czego 4 178 321.00 zł stanowi dofinansowanie)

 

Projekt skierowany jest  do uczniów kształcących się na terenie Województwa Małopolskiego oraz nauczycieli uczących w szkołach z terenu Województwa  ze szczególnym uwzględnieniem uczniów/uczennic i nauczycieli/-ek ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat Olkuski. Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych zwiększające ich szans na zatrudnienie po zakończeniu edukacji, poprzez utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych oraz rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Olkuskiego. Istotnym elementem projektu będzie doposażenie szkół wchodzących w skład Centrum Kompetencji Zawodowych. CKZ będzie oferować wsparcie w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego (wiodące) oraz elektryczno-elektronicznego (uzupełniające).

 

Centrum Kompetencji Zawodowych zostanie utworzone na bazie istniejącego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Olkuszu. CKZ otrzyma wsparcie w postaci nowoczesnego sprzętu dydaktycznego i materiałów.

 

Wsparcie kierowane do uczniów będzie obejmować:

  1. realizację kurów i szkoleń zawodowych w formach pozaszkolnych
  2. organizację staży oraz staży-wizyt zawodoznawczych
  3. realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz rozwijających
  4. realizację ścieżek edukacyjno-zawodowych, które łączą elementy doradztwa zawodowego oraz w/w form
  5. wypłatę stypendiów dla uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych
  6. zajęcia dodatkowe uwzględniające współpracę z uczelniami oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym

 

Wsparcie zostanie skierowane również do nauczycieli:

  1. kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe
  2. studia podyplomowe w zakresie nauczanego przedmiotu zawodowych lub przygotowujące do zastania nauczycielem przedmiotów zawodowych
  3. praktyki i staże w przedsiębiorstwach

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI NA KURSY- RR_K_2018_19

LISTA KURSÓW- 2a_kursy

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE I ROZWIJAJĄCE 2018/2019- dyd-wyr_18-19 (1)

REGULAMIN REKRUTACJI- regulamin rekrutacji_DW_2018_19

REGULAMIN NABORU STYPENDIUM- regulamin naboru_stypendium (2)