Ubezpieczenia

JAKA BĘDZIE WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Zakres i warunki ubezpieczenia powstałe w Następstwie Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) WARIANT – bardzo dobry
Trwały uszczerbek na zdrowiu1 25 000zł
Pobyt w szpitalu 60 zł/dzień
Koszty leczenia 2500 zł
Koszty rehabilitacji 2000 zł
Koszty operacji plastycznych 5000 zł
Koszt odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony przebywał  w szpitalu minimum 3 dni 5000 zł
Koszt odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony nie przebywał w szpitalu) 700 zł
Koszt zakupu lub naprawy przedmiotów ortopedycznych  i środków pomocniczych 5000 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 30 000zł
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego 25 000zł
Śmierć rodzica/opiekuna prawnego ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku 2000zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu ukąszenia, użądlenia przez owady lub pogryzienia przez psa3 150 zł
Wyczynowe uprawianie sportów – w tym sportów walki (uczestnictwo w zajęciach sportowych w szkole i poza szkołą np. w klubach sportowych) Tak – bez wykluczeń
Ochrona ubezpieczonego 1 rok/ cały świat/24 h na dobę
Pomoc assistance (transport medyczny z miejsca zamieszkania do szpitala lub wg wskazań lekarza, rehabilitacja oraz wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wizyty lekarskie, wizyty pielęgniarskie, pomoc psychologa, dowóz leków) 1 rok/ Polska/ 24 h na dobę
 SKŁADKA ROCZNA ZA 1 OSOBĘ 46 zł

 

1.  Trwały uszczerbek na zdrowiu – liczony jest w oparciu o system świadczeń proporcjonalnych co oznacza, że wypłata świadczenia równa jest iloczynowi sumy ubezpieczenia oraz wskaźnika procentowego uszczerbku ustalonego na podstawie „Tabel procentowego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku” będących załącznikiem do oferty.

2.  Pobyt w szpitalu – pobyt ubezpieczonego w szpitalu, który trwał min. 24h, w trakcie którego ubezpieczony poddał się leczeniu skutków nieszczęśliwego wypadku. Dodatkowo definicja „pobyt w szpitalu” zostaje rozszerzona o pobyt w szpitalu z powodu choroby. Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu z powodu choroby płatne jest od pierwszej doby pobytu w szpitalu przez maksymalnie 30 dni w roku polisowym.

Pobyt w szpitalu z powodu choroby musi trwać min. 24h.

3.  Świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia może być wypłacone 1 raz w roku polisowym. Podstawą do wypłaty świadczenia

z tego tytułu jest pobyt w szpitalu (w następstwie pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia) trwający min. 24 h.

 

W ramach ubezpieczenia zapewniamy dzieciom ochronę:

 

Wypłacimy środki w razie m.in.:

 

Dodatkowo w ramach ubezpieczenia oferujemy usługi assistance:

 

PODSTAWA PRAWNA – Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia „GRONO” 03/12

OKRES UBEZPIECZENIA – 1 rok

ZAKRES UBEZPIECZENIA – Uczniowie Placówek Óświatowych

KLIKNIJ NA LINK- Jak zgłaszać roszczenie

KLIKNIJ NA LINK-  Zgloszenie_szkody_na_osobie_NNW_szkolne