Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu

Zespół Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Ograniczona możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury.
 • Niski kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem.
 • Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i multimediów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Barczyk.
 • E-mail: dostepnosc@sp.olkusz.pl
 • Telefon: 504206074

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu
 • Adres: Ul. Francesco Nullo 32,
  32-300 Olkusz
 • E-mail: sekretariat@zskocjan.pl
 • Telefon: (32) 643 0692

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu

Budynek wielokondygnacyjny. Wejście główne do budynku umożliwia podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szkoła jest wyposażona w schodołaz umożliwiający bezpieczne pokonanie schodów i dostęp na I i II piętro budynku. Na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W budynku zastosowano dotykowy system oznaczenia pomieszczeń (tabliczki w alfabecie Braille’a przy każdych drzwiach).

Przed budynkiem nie ma parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, można skorzystać z pętli indukcyjnej.