Technik Organizacji Turystyki


Technik Obsługi Turystycznej

Technik Organizacji Turystyki


Cykl nauki: 5 lat
przedmioty rozszerzone:
geografia
język obcy: język angielski
drugi język obcy: język niemiecki

Punktacja osiągnięć – w tym za oceny z przedmiotów:
nr 1. język polski
nr 2. matematyka
nr 3. geografia
nr 4. język obcy – najwyższa ocena
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Technik organizacji turystyki to zawód dla ludzi z pasją, ciekawych świata i natury, posiadających zainteresowania krajoznawcze, kulturowe i administracyjne, pragnących spełniać marzenia o podróżach – swoje i innych. Do podstawowych obowiązków w zawodzie należy: kompleksowa obsługa klienta w zakresie przyjmowania zleceń, programowania i kalkulowania kosztów imprez turystycznych, czuwania nad prawidłową realizacją zamawianych usług, udzielania informacji o atrakcjach turystycznych. Przedstawiciele zawodu powinni profesjonalnie organizować zajęcia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych, dbać o dobra atmosferę w czasie wyjazdów turystycznych, wspierać rezydentów i pilotów wycieczek.

Po ukończeniu Technikum organizacji turystyki w naszej szkole, będziesz potrafił pracować jako animator czasu wolnego, organizować pracę biura podróży, udzielać informacji turystycznej oraz rozwiązywać problemy turystów, rozliczać świadczone usługi z kontrahentami, pilotami wycieczek. Szkoła oferuje ciekawe zajęcia w pracowni turystyczno-geograficznej, gdzie nauczysz się pracować w charakterze przewodników i pilotów turystycznych oraz w pracowni obsługi turystycznej, w której nabędziesz umiejętności obsługi komputerowych programów użytkowych. pracować w charakterze przewodników i pilotów turystycznych.

Kształcenie w zawodzie technik organizacji turystyki odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

1. HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych.
Pozyskasz wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata, nauczysz się dobierać usługi turystyczne w zależności od potrzeb klientów, opracowywać programy imprez turystycznych, konferencji, zjazdów, kongresów , targów i giełd turystycznych. Ponadto poznasz zasady kalkulacji kosztów, ustalania cen i sporządzania dokumentacji imprez i usług turystycznych.
EGZAMIN 2 półrocze 3 klasy
2. HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.
Poznasz zasady prowadzenia informacji turystycznej, opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych. Będziesz umiał stosować komputerowe systemy rezerwacji i usług imprez turystycznych, sporządzać umowy cywilno-prawne dotyczące usług i imprez turystycznych a także poznasz podstawy prowadzenia ewidencji księgowej.
EGZAMIN 2 półrocze 4 klasy

Po potwierdzeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom w zawodzie technik organizacji turystyki.
Szkoła zapewnia Ci 8-tygodniowe praktyki zawodowe w biurach podróży, hotelach, punktach informacji turystycznej.