Technik Reklamy


Technik Organizacji Reklamy

Technik Reklamy


Cykl nauki: 5 lat
przedmioty rozszerzone:
 język polski
język obcy: język angielski
drugi język obcy: język niemiecki

Punktacja osiągnięć – w tym za oceny z przedmiotów:
nr 1. język polski
nr 2. matematyka
nr 3. geografia
nr 4. język obcy – najwyższa ocena
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Branża reklamowo-komunikacyjna jest jedną z najważniejszych branż XXI wieku, stanowi integralną część gospodarki rynkowej. Podejmując naukę w tym zawodzie pozyskasz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci wpływać na rynek konsumentów w skali makro- i mikroekonomicznej. Nauczysz się planować kampanie reklamowe, poznasz narzędzia pozyskiwania odbiorców produktu oraz badania rynku konsumentów. Technik organizacji reklamy powinien dotrzeć do potencjalnych konsumentów różnymi narzędziami reklamy wpływając przy tym na ich emocje, przekonania i przyzwyczajenia. Wymaga to szerokiej wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i socjologicznej a także logistycznej. Pozyskasz wiedzę dotyczącą funkcjonowania podmiotów gospodarczych, komunikacji interpersonalnej, technik reklamowych, metod prowadzenia badań rynkowych, organizacji działań promocyjnych przedsiębiorstwa.

W pracowniach komputerowych poznasz, nieodzowny do pracy w tym zawodzie, pakiet programów biurowych oraz programy do tworzenia prezentacji i grafiki reklamowej. Ponadto nauczysz się terminologii zawodowej w językach obcych. Będziesz mógł rozwinąć swoje talenty plastyczne, organizatorskie, a także wykazać się kreatywnością, pomysłowością i samodzielnością.
Kształcenie w zawodzie technik reklamy odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

1. PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
Nauczysz się określać rolę i funkcje reklamy w różnych kontekstach, stworzyć przekaz reklamowy, wykonać projekty reklam z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych. zarządzać procesem tworzenia reklamy, współpracować w zespole tworzącym reklamę, wykazać się kreatywnością i otwartością na zmiany oraz przestrzegać zasad kultury i etyki w komunikacji z innymi osobami.
2. PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową
Nauczysz się wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii w procesie powstawania reklamy, opracować strategię komunikacji marki, opracować plan kampanii reklamowej oraz zarządzać procesem jej realizacji, wyciągać wnioski z badań reklamy i je prezentować oraz sprzedać zleceniodawcy kampanię reklamową.

Uczeń szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom w zawodzie technik reklamy.
U nas masz zagwarantowane 8-tygodniowe praktyki zawodowe w agencjach reklamowych, firmach zajmujących się reklamą lub grafiką komputerową.