Technik Informatyk


Technik informatyki

Technik Informatyk


Cykl nauki: 5 lat
przedmioty rozszerzone:
 matematyka
język obcy: język angielski
drugi język obcy: język niemiecki

Punktacja osiągnięć – w tym za oceny z przedmiotów:
nr 1. język polski
nr 2. matematyka
nr 3. informatyka
nr 4. fizyka
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Technik informatyk to ciekawy, twórczy, prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy.

Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność.
Do typowych zadań zawodowych na stanowiskach pracy, w zależności od wybranej profesji, należą:

  • montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego
  • rozbudowa i udoskonalanie zestawu komputerowego
  • testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego
  • konfiguracja stanowisk komputerowych
  • tworzenie aplikacji użytkowych i programów komputerowych
  • konfiguracja i administrowanie sieciami komputerowymi
  • projektowanie i administrowanie systemami baz danych
  • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku
  • tworzenie i zarządzanie stronami internetowymi

Kształcenie w zawodzie technik informatyk odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

1. INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił przygotować stanowisko komputerowe do pracy, wykonać lokalną sieć komputerową, naprawić urządzenia techniki komputerowej, administrować systemami operacyjnymi.
2. INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i aplikacjami oraz bazami danych.
Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił tworzyć i administrować bazy danych oraz tworzyć strony i aplikacje internetowe.

Uczeń szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom w zawodzie technik informatyk. Szkoła gwarantuje Ci 8-tygodniowe praktyki zawodowe w zakładach pracy posiadających stanowisko informatyka.