Technik Rachunkowości


Technik Rachunkowości


Cykl nauki: 5 lat,
przedmioty rozszerzone:
matematyka
język obcy:
 język angielski
język obcy: język niemiecki

Punktacja osiągnięć – w tym za oceny z przedmiotów:
nr 1. język polski
nr 2. matematyka
nr 3. geografia
nr 4. język obcy – najwyższa ocena
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Technik rachunkowości to zawód z wielkimi tradycjami, występujący niemal w każdym podmiocie gospodarczym oraz dający szerokie możliwości zatrudnienia. Praca technika rachunkowości to praca biurowa polegająca na sporządzaniu i kontroli dokumentów księgowych firmy, ewidencjonowaniu zmian zachodzących w jej majątku i kapitale, ustalaniu wyników finansowych firmy, sporządzaniu zestawienia obrotów i sald, rachunków zysku oraz strat.

Podczas zajęć w naszej szkole nauczysz się prowadzenia istotnej w zawodzie analizy finansowej, korzystania z księgowych programów komputerowych oraz prowadzenia rejestru transakcji finansowych. Będziesz umiał klasyfikować aktywa i pasywa, prowadzić księgi rachunkowe, rozliczać bilans, sporządzać sprawozdania finansowe oraz dokumentację przebiegu inwentaryzacji. Na zajęciach edukacyjnych z przedmiotów zawodowych poznasz podstawy ekonomii i statystyki, zasady prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń, zasady prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz inwentaryzacji i rozliczania jej wyników i wiele innych umiejętności teoretycznych i praktycznych.
Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

1. EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EGZAMIN 2 półrocze 3 klasy
2. EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

EGZAMIN 2półrocze 4 klasy

Po potwierdzeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymasz dyplom w zawodzie technik rachunkowości.
U nas masz zagwarantowane 8-tygodniowe praktyki zawodowe, między innymi w biurach rachunkowych, Urzędach Skarbowych czy bankach.