Technik Rachunkowości


Technik Rachunkowości


Cykl nauki: 5 lat,
przedmioty rozszerzone:
matematyka
język obcy:
 język angielski
język obcy: język niemiecki

Punktacja osiągnięć – w tym za oceny z przedmiotów:
nr 1. język polski
nr 2. matematyka
nr 3. geografia
nr 4. język obcy – najwyższa ocena
Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

Zawód technik rachunkowości jest zawodem z wielkimi tradycjami i występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach finansów publicznych. Zawód ten wymaga od pracownika wysokich umiejętności, doświadczenia, szerokiego zakresu wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów, systemu podatkowego oraz umiejętności analizowania zachodzących zmian w procesie gospodarowania. Do najczęściej powierzanych im zadań należą prace związane z prowadzeniem spraw księgowo-rozliczeniowych oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. W trakcie wykonywania zadań na różnych stanowiskach pracy mogą wykonywać czynności zawodowe obejmujące prace planistyczne, analityczne i sprawozdawcze, prowadzenie różnych ewidencji ilościowo-wartościowych, rozliczanie transakcji, prowadzenie ewidencji podatkowej, prowadzenie ewidencji rachunkowej, obliczanie podatków, naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym również z tytułu podatków. W powyższych pracach nieodzowne staje się stosowanie urządzeń techniki biurowej oraz wykorzystanie różnych aplikacji komputerowych.
Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości odbywa się w ramach dwóch kwalifikacji:

1. EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
2. EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Uczeń szkoły po potwierdzeniu kwalifikacji i ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom w zawodzie technik rachunkowości.
Ponadto uczeń po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. może uzupełnić dodatkową kwalifikację EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej i po zdaniu egzaminu potwierdzającego tę kwalifikację uzyskać dyplom w zawodzie technik ekonomista. Poszerzy w ten sposób swoje kompetencje o możliwość pracy biurowej w innych działach jednostek organizacyjnych.
U nas masz zagwarantowane 8-tygodniowe praktyki zawodowe, między innymi w biurach rachunkowych, Urzędach Skarbowych czy bankach.